Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zduńska Wola

Kolorowy pasek

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Zduńska Wola

Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych

 

Antoni Wujda - naczelnik wydziału
pokój nr 5a (I piętro)
tel. 43 825 33 77
e-mail:
antoni.wujda@ugzw.com.pl


Stanowisko ds. przetargów, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Maria Biesiada - inspektor
pokój nr 6a (I piętro)
tel. 43 825 33 64
e-mail:
maria.biesiada@ugzw.com.pl


Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji programu LEADER

Sebastian Rzeźnik- inspektor
pokój nr 6a (I piętro)
tel. 43 825 33 64
e-mail:
sebastian.rzeznik@ugzw.com.pl  

Stanowisko ds. wodociągów, kanalizacji i ochrony środowiska

Agnieszka Puławska-Wlazło – inspektor
pokój nr 5 (I piętro)
tel. 43 825 33 67
e-mail:
agnieszka.pulawska@ugzw.com.pl


Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Anna Szymczak - referent

pokój nr 7 (I piętro)
tel. 43 825 33 82
e-mail:
anna.szymczak@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. pomocy administracyjnej w systemie gospodarki odpadami
Paulina Fidler - pomoc administracyjna
pokój nr 5 (I piętro)
tel. 43 825 33 67
e-mail: paulina.fidler@ugzw.com.pl 


Stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg gminnych

Bogdan Górecki – inspektor
pokój nr 7 (I piętro)
tel. 43 825 33 82
e-mail:
bogdan.gorecki@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. rolnictwa
Tomasz Kmieć– podinspektor
pokój nr 7 (I piętro)
tel. 43 825 33 82
e-mail: tomasz.kmiec@ugzw.com.pl


Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Anna Szwedzka – inspektor

Pokój nr 8 (I piętro)

tel. 43 825 33 66

e-mail: anna.szwedzka@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. decyzji środowiskowych i gospodarki przestrzennej

Beata Mętlewiak-Jaworska – podinspektor

Pokój nr 8 (I piętro)

tel. 43 825 33 66

e-mail: beata.jaworska@ugzw.com.pl


 

 

Prowadzą sprawy:

1.  Zakres gospodarki gruntami, tj.:

a)     oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,

b)     ustalanie potrzeb oraz zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

c)     przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości,

d)     zmiany podziału administracyjnego gminy, zmiany granic i nazw miejscowości,

e)     administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

f)      gospodarowanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne,

g)     dokonywanie czynności związanych z uprawomocnieniem aktów własności ziemi,

h)     załatwianie indywidualnych spraw rolników z zakresu gospodarki gruntami,

i)      opłatę adiacencką,

j)      rentę planistyczną.

2.  Zakres gospodarki przestrzennej, tj.:

a)     zagospodarowanie przestrzenne gminy,

b)     decyzje środowiskowe.

3.  Zakres gospodarki komunalnej, tj.:

a)     gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi,

b)     zaopatrzenie w energię,

c)     dodatki mieszkaniowe,

d)     utrzymanie porządku i czystości w gminie,

e)     nadzorowanie nad utrzymaniem porządku w miejscach pamięci narodowej,

f)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynków stanowiących własność gminy oraz urządzeń komunalnych, umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

g)     organizowanie opieki nad zabytkami,

h)     nadzorowanie usuwania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu całej gminy,

i)      współpraca w zakresie szczepienia psów i prowadzenia walki z wścieklizną,

j)      organizowanie wyłapywania bezpańskich zwierząt;

4.  Gospodarki wodociągowej i kanalizacji, tj.:

a) budowa i utrzymanie wodociągów i kanalizacji;

5.  Ochrony przeciwpowodziowej, tj.:

a) planowanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową;

6.  Ochrony środowiska, tj.:

a)  prowadzenie spraw związanych ze stanem sanitarnym gminy i ochroną środowiska,

b)  prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,

c)  nadzorowanie funkcjonowania wysypiska śmieci;

7.  Rolnictwa, tj.:

a) podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

b) ochrona roślin przed chwastami i szkodnikami u uprawach,

c)  wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów z nieruchomości,

d) koordynacja działań w zakresie ochrony pomników przyrody,

e) przyjmowanie i przekazanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,

f)  nadzór administracyjny nad sprawami łowiectwa;

8.  Budowy i utrzymania dróg gminnych, tj.:

a) budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych i gminnych oraz ulic, mostów i placów,

b) oświetlenie uliczne – budowa i utrzymanie;

9.  Przetargów i zamówień publicznych, tj.:

a) inwestycje gminne i poszukiwanie źródeł ich finansowania,

b) przetargi publiczne i przestrzeganie prawa zamówień publicznych,

c)  inwestycje oświatowe;

10.  Pozyskiwania środków zewnętrznych, tj.:

a) poszukiwanie źródeł finansowania zadań z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji.


 

Wydział organizacyjno-prawny i spraw obywatelskich

 

 

Ewa Padzik - naczelnik wydziału

pokój nr 12 (parter)

tel. 43 825 3 70

e-mail: ewa.padzik@ugzw.com.pl 

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Monika Kowalczyk – podinspektor
pokój nr 10 (I piętro)
tel. 43 823 41 20
e-mail:
monika.kowalczyk@ugzw.com.pl

  

Stanowisko ds. informatycznych

Dariusz Kujawski – informatyk
pokój nr 13 (I piętro)
tel. 43 825 33 73
e-mail:
dariusz.kujawski@ugzw.com.pl

 

Informatyk

Marcin Cieślak
pokój nr 15 (parter)
tel. 43 825 33 63

e-mail: marcin.cieslak@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Józef Staniucha – inspektor
pokój nr 6 (I piętro)
tel. 43 825 33 68
e-mail:
jozef.staniucha@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. obywatelskich

Joanna Makowska – inspektor
pokój nr 6 (I piętro)
tel. 43 825 33 68
e-mail:
joanna.makowska@ugzw.com.pl

 

Monika Jaworska – pomoc administracyjna

pokój nr 6 (I piętro)
tel. 43 825 33 68
e-mail:
monika.jaworska@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. obsługi biura Rady

Magdalena Górzawska – inspektor
pokój nr 17
tel. 43 825 33 81
e-mail:
biuro.rady@ugzw.com.pl

magdalena.gorzawska@ugzw.com.pl

 

Archiwista

Magdalena Górzawska - inspektor
pokój nr 17

tel. 43 825 33 81

Archiwum czynne: wtorek i piątek w godzinach: 8:00 - 10:00

 

Prowadzi sprawy archiwum zakładowego i składnicy akt w urzędzie.

 

 

Wydział prowadzi sprawy:

 

1.  Spraw informatycznych, a w tym:

a)     prowadzenie strony internetowej urzędu, zamieszczanie informacji publicznej dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej;

b)     obsługa informatyczna urzędu, w tym administrowanie siecią komputerową i bazami danych, archiwizowanie danych, nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych, obsługa informatyczna Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej urzędu;

c)     nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy;

d)     utrzymanie i eksploatacja systemów komputerowych, konfiguracja stacji roboczych i aplikacji;

e)     nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej; - nadzór nad przechowywaniem kopii awaryjnych, okresowe ich sprawdzanie pod kątem dalszej przydatności do odtwarzania w przypadku awarii systemu.

2.  Obsługi sekretariatu, a w tym w szczególności:

a)     obsługa bieżąca sekretariatu, spotkań i posiedzeń organizowanych przez wójta,

b)     prowadzenie rejestru oraz rozdział korespondencji przychodzącej,

c)     prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

d)     prowadzenie rejestru aktów prawnych wójta oraz zbioru przepisów dostępnych do powszechnego wglądu,

e)     prowadzenie centralnego rejestru biblioteki szkoleniowej,

f)      prowadzenie rejestru skarg i wniosków, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem przez stanowiska pracy,

g)     prowadzenie spraw pieczęci oraz pieczątek urzędu,

h)     obsługa centrali telefonicznej, faksu i poczty elektronicznej,

i)      przyjmowanie korespondencji wpływającej,

j)      załatwianie prenumeraty czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe wydawnictwa,

k)     zaopatrzenie materiałowe urzędu, sprawy dotyczące konserwacji inwentarza biurowego,

l)      dbałość o estetykę i wystrój urzędu.

3.  Ewidencji ludności i dowodów osobistych, należy:

a)     aktualizowanie rejestru wyborców,

b)     sporządzanie spisów wyborców do wyborów i referendów,

c)     współpraca z Terenowym Bankiem Danych w Łodzi w zakresie zmian w ewidencji ludności,

d)     sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej migracji ludności,

e)     sporządzanie wypisów z ewidencji ludności dla potrzeb placówek oświatowych, organów wojskowych, policji.

4.  Ewidencji działalności gospodarczej, należy:

a)     ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

b)     prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

c)     współudział w opracowywaniu gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi,

d)     obsługa powielarni oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie konserwacji,

e)     wysyłanie korespondencji służbowej.

5.  Obsługi Biura Rady Gminy, a w tym:

a)     obsługa administracyjna rady gminy i jej komisji oraz przewodniczącego rady;

b)     przygotowanie posiedzeń rady i komisji, czuwanie nad terminowym przekazywaniem materiałów na posiedzenia przez stanowiska merytoryczne;

c)     prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz uchwał rady gminy;

d)     prowadzenie prac związanych z ogłaszaniem przepisów gminnych i udostępnianiem ich zbioru do powszechnego wglądu;

e)     prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem;

f)      obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Gminy, organizacyjne przygotowanie sesji oraz stała współpraca i pomoc MRG w realizacji ich zadań;

g)     prowadzenie dokumentacji samorządów wiejskich;

h)     organizacja zadań związanych z wyborami i referendami;

i)      prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim;

j)      współpraca z sołtysami w zakresie utrzymania tablic informacyjnych, tablic ogłoszeniowych.

6.  Obsługi archiwum zakładowego.

 

W wydziale prowadzone są sprawy archiwum zakładowego i składnicy akt w Urzędzie Gminy Zduńska Wola zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, Nr 27,
poz. 140).


 

Wydział ds. finansowo-podatkowy


Iwona Szewczyk - Bąk - naczelnik wydziału

pokój nr 3 (parter)

tel. 43 825  80

e-mail: iwona.szewczyk@ugzw.com.pl

 

Stanowiska ds. księgowości budżetowej:
Barbara Błaszczyk – inspektor
pokój nr 15 (II piętro)
tel. 43 825 33 63
e-mail:
barbara.blaszczyk@ugzw.com.pl

 

Elżbieta Owczarek – inspektor
pokój nr 15 (II piętro)
tel. 43 825 33 63
e-mail:
elzbieta.owczarek@ugzw.com.pl

 

Elżbieta Swędrak - specjalista ds. księgowości budżetowej
pokój nr 15 (II piętro)
tel. 43 825 33 63
e-mail:
elzbieta.swedrak@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu:

Iwona Banasiak – inspektor
pokój nr 3 (parter)
tel. 43 825 33 75
e-mail:
iwona.banasiak@ugzw.com.pl

 
Stanowisko ds. księgowości organizacyjnej i sprawozdawczości

Katarzyna Musielak – specjalista
pokój nr 3 (parter)
tel. 43 825 33 75
e-mail:
katarzyna.musielak@ugzw.com.pl

Stanowiska ds. wymiaru podatku 

Elżbieta Mikołajczyk – inspektor
pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail:
elzbieta.mikolajczyk@ugzw.com.pl

 

Bożena Feliniak – podinspektor
pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail:
bozena.feliniak@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Elżbieta Jarczewska – podinspektor
pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail:
elzbieta.jarczewska@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Agnieszka Sowała – inspektor
pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 61
e-mail:
agnieszka.sowala@ugzw.com.pl

 

Weronika Nowakowska - pomoc administracyjna

pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 61

 

Wydział prowadzi sprawy:

1.  Przygotowania materiałów niezbędnych do projektu budżetu gminy we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi.

2.  Analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz wnioskowanie zmian w budżecie.

3.  Egzekwowania przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

4.  Sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystycznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie zobowiązań i należności, sprawozdań przychodów i wydatków funduszu celowego, sprawozdań o nadwyżce i deficycie.

5.  Sporządzania bilansu jednostki wraz z załącznikami.

6.  Sporządzania kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań o dochodach i wydatkach zadań zleconych.

7.  Sporządzania rocznych sprawozdań SG-01- środki trwałe gminy.

8.  Sprawowania kontroli finansowej w urzędzie i gminnych jednostkach.

9.  Prowadzenia obsługi kasowej budżetu.

10.        Dokonywania wymiaru i poboru należności budżetowych oraz windykacji zaległości.

11.  Prowadzenia spraw ulg i umorzeń podatkowych.

12.  Prowadzenia księgowości budżetowej, księgowości podatków i opłat oraz księgowości PKZP.

13.  Rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

14.  Prowadzenia ewidencji majątku gminy, wycena i rozliczanie inwentaryzacji, oraz sporządzanie zestawień zbiorczych.

15.  Naliczania umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

16.  Bieżącej analizy wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

17.  Miesięcznych rozliczeń dotyczących naliczeń i potrąceń płac.

18.  Prowadzenia ewidencji funduszy unijnych.


 

Referat ds. oświaty i płac

 


Anna Chwiołka-Piekarz - kierownik referatu
pokój nr 16 (II piętro)
tel. 43 825 33 62
e-mail:
anna.chwiolka@ugzw.com.plStanowisko ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli

Kamila Rąpała – podinspektor

pokój nr 16 (II piętro)
tel. 43 825 33 62
e-mail:
oswiata@ugzw.com.pl

kamila.rapala@ugzw.com.pl

Stanowisko ds. płac, sprawozdawczości i stypendiów

Emilia Pardel – inspektor
pokój nr 16 (II piętro)
tel. 43 825 33 62
e-mail:
emilia.barwasna@ugzw.com.pl

Referat prowadzi sprawy:

1.     Koordynowanie działań w zakresie realizacji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3.

2.     Koordynowanie działań w zakresie edukacji przedszkolnej, szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów na terenie Gminy.

3.     Kontrolowanie i egzekwowanie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat.

4.     Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez radę i wójta, funkcji organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów tym szczególnie:

a)     ustalanie sieci i obwodów przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów,

b)     prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie stosownych zaświadczeń,

c)     powoływanie, ustalanie składu, zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

d)     nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania nauczycielom zatrudnionym w placówkach gminnych,

e)     prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów,

f)      dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek oświatowych.

5.     Koordynowanie i nadzorowanie nad tworzeniem i realizacją planów finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

6.     Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek.

7.     Opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych z zakresu funkcjonowania podległych placówek oświatowych.

8.     Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli w podległych jednostkach.

9.     Opracowywanie sprawozdawczości do MEN, GUS, Kuratorium Oświaty z poziomu organu prowadzącego.

10.  Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

11.  Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania dla potrzeb Urzędu Gminy.

12.  Współdziałanie w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół.

13.  Planowanie i naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne dla pracowników Urzędu Gminy.

14.  Elektroniczne przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

15.  Koordynowanie sprawozdawczości GUS i SIO w jednostkach organizacyjnych Gminy.


 

Referat ds. kadr, kultury i promocji

 

 

Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej i promocji

Karolina Tłokińska – inspektor

pokój nr 17 (II piętro)
tel. 43 825 33 74

e-mail: karolina.tlokinska@ugzw.com.pl

 
Stanowisko ds. sportu i turystyki

Dawid Antczak – referent

pokój nr 17 (II piętro)

tel. 43 825 33 74

e-mail: dawid.antczak@ugzw.com.pl

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Wiesława Anaszewicz

pokój nr 17 (II piętro)

poniedziałek 9:00 – 12:00

tel. 43 825 33 74

 


Referat prowadzi sprawy:

1.  Prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności w dziedzinie kultury i regionalizmu.

2.  Przygotowywanie i koordynowanie realizacji spraw związanych z promocją Gminy.

3.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności lokalnych.

4.  Współpraca przy realizacji międzynarodowych projektów i nawiązywaniu kontaktów.

5.  Współdziałanie z urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia, a także współdziałanie w realizacji innych programów zdrowotnych.

6.  Prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

7.  Prowadzenie spraw związanych z promocją i organizacją działalności Gminy w dziedzinie turystyki.

8.  Realizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (2003 Dz. U. Nr 199 poz. 1947).

9.  Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych na terenie Gminy Zduńska Wola z uwzględnieniem przepisów dotyczących organizacji imprez masowych.

10.  Przygotowywanie materiałów do gazety lokalnej „Nasza Gmina”, współpraca przy redagowaniu gazety.

11.  Prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12.  Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw osobowych.

13.  Sprawozdawczości w temacie zatrudnienia osób niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14.  Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

15.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

16.  Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.

17.  Organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

18.  Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

19.  Opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczegółowych na poszczególnych stanowiskach pracy.


 

 

Stanowisko ds. obrony i zarządzania kryzysowego

Wojciech Knera – inspektor
pokój nr 9 (I piętro)
tel. 43 825 33 65
e-mail:
wojciech.knera@ugzw.com.pl

Prowadzi sprawy:

1.  Wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

2.  Z zakresu obrony cywilnej.

3.  Planowania i organizowania systemu ostrzegawczego.

4.  Z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym wspierania działalności ochotniczych straży pożarnych, w związku z bieżącym funkcjonowaniem, inwestycjami i remontami.

5.  Prowadzenie monitoringu i analizy możliwych do wystąpienia na terenie gminy zagrożeń, w tym powodzi, katastrof w ruchu lądowych i kolejowych, zagrożeń chemicznych.

6.  Przygotowania planów reagowania i działania na wypadek wystąpienia zagrożeń.

7.  Organizowanie ochrony przed powodzią, w tym zaopatrzenia materiałowego, w celu wykonywania prac zabezpieczających.

8.  Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.

9.  Prowadzenia szkolenia z zakresu prowadzonych zadań.

10.  Zachowania mobilności i dostępności łącznościowej w sytuacjach szczególnego zagrożenia.

11.  Współdziałania w zakresie powierzonych spraw z właściwymi jednostkami, zwłaszcza z WKU, Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Straży Pożarnych, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

12.  Organizacja ochrony informacji niejawnych i prowadzenie Kancelarii Tajnej.

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kujawski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kujawski
Data wprowadzenia:2008-02-21 15:13:35
Opublikował:Dariusz Kujawski
Data publikacji:2008-02-21 15:14:24
Ostatnia zmiana:2016-11-22 09:42:31
Ilość wyświetleń:15688
Urząd Gminy Zduńska Wola
Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij